Ulica ZAVNOBiH-a b.b. BA-72000 Zenica
Pon – Pet: Uprava 07:30 – 16:00 | Operativa 00:00 – 24:00 svi dani u godini
+387 (0) 32 440 341
+387 (0) 32 440 340

GENERALNI REMONT VISOKE PEĆI BR. 4 ARCELORMITTAL ZENICA | 01.04.2018. - 26.06.2018. INVESTITOR ARCELORMITTAL ZENICA d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina GLAVNI UGOVARAČ DANIELI CORUS B.V. IJmuiden, Holandija PODUGOVARAČI CRIOMEC S.A. Galati, Rumunija | Mašinski radovi - montaža i demontaža TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina | Vatrostalni radovi - montaža i demotaža

TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA je:

–     U potpunosti ispunila sve obaveze, iz ugovora sa DANIELI CORUS-om, vezane za obim radova, vrijeme izvođenja radova i kvalitet izvedenih radova

–     Skratila sva vremena iz osnovnog termin-plana, određena za radove na demontaži i montaži vatrostalne obloge, na sve tri pozicije obuhvaćene generalnim remontom

–     Blagovremeno završila sve ostale ugovorene poslove, bez negativnog uticaja na poslove obuhvaćene generalnim remontom

PRIPREMNI POSLOVI

ISTOVAR I SKLADIŠTENJE

Istovar i skladištenje vatrostalnih materijala i mašinske opreme su poslovi obuhvaćeni Ugovorom za izvođenje svih radova u vatrostalstvu koji je firma TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA sklopila sa firmom DANIELI CORUS.

Istovar i skladištenje je izvršeno u halama Kovačnice u krugu fabrike ARCELORMITTAL ZENICA, cca. 1,5 km od gradilišta.

Ukupno je istovaren 271 kamion (kontejner), odnosno istovarene i uskladištene 4.363 palete.

Od navedenog broja kamiona i paleta, vatrostalni materijali su isporučeni u 177 kamiona i 3.413 paleta.

Radovi su izvršeni u 90 radnih dana, u periodu od 30.10.2017. do 14.06.2018.

PREFABRIKACIJA HLADNJAKA

Ugovor za izvođenje svih radova u vatrostalstvu, koji je firma TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA sklopila sa firmom DANIELI CORUS, obuhvatao je i prefabrikaciju hladnjaka (ugradnju vatrostalnih materijala u “vruću” stranu hladnjaka).

Prefabrikacija je rađena u halama Kovačnice, na ukupno 416 hladnjaka donjeg i gornjeg šahta visoke peći.

Na 276 hladnjaka su ugrađene SiC opeke, ankeri i vatrostalni beton, a na 140 hladnjaka samo SiC opeke.

Kako bi se, pri radu, hladnjacima moglo bezbijedno manipulisati (težina 2-3 t/kom.), TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA je izradila 20 montažnih stolova i pristroj za okretanje hladnjaka.

U okviru izvođenja predmetnih radova, obzirom da su temperature radnog prostora bile ispod 5°C, urađeno je sljedeće:

–     Izgrađeno je grijano skladište za sedmičnu potrebu u vatrostalnom materijalu
–     Obezbijeđeno je zagrijavanje vode za pripremu vatrostalnih betona
–     Obezbijeđeno je zagrijavanje hladnjaka u koje se treba ugraditi vatrostalni materijal
–     Obezbijeđeno je zagrijavanje završenog hladnjaka, u periodu od 24 h poslije ozida i izlijevanja vatrostalnog betona

Radovi su izvršeni za 44 radna dana, u periodu decembar 2017. – januar 2018.

Ukupno je ugrađeno cca. 9.800 kom. čeličnih ankera, 25 t SiC opeke i 255 t vatrostalnog betona.

REMONTNI POSLOVI

LIVNA PLATFORMA

U okviru izvođenja predmetnih radova izvršeno je sljedeće:

–     Rušenje svih kanala uz izljevni otvor br. 1 (12. – 15. mart 2018.) i uz izljevni otvor br. 2 (03. – 06. maj 2018.), ukupno cca. 850 t.
     Ukupno je porušena obloga u 28 m glavnih kanala, 130 m sekundarnih kanala i dvije njihajuće (prekretne) rine.
–     Zavarivanje ankera na plašt kanala i njihajućih rina
–     Transport svih vatrostalnih i pomoćnih materijala (cca. 670 t) od glavnog skladišta do mjesta ugradnje
–     Ugradnja prefabrikovanih elemenata trajne obloge u glavne kanale, postavljanje šablona i izljevanje radne obloge svih kanala na livnoj platformi
–     Ugradnja trajne obloge, postavljanje šablona i izljevanje radne obloge u dvije njihajuće rine

Radovi na ugradnji vatrostalnog i pomoćnih materijala trajali su 03. aprila do 23. juna 2018.

Ukupno je zavareno cca. 10.000 kom. čeličnih ankera i ugrađeno cca. 700 t (260 m3) prefabrikovanih elemenata, vatrostalnih betona i izolacionih materijala u trajnu i radnu oblogu kanala.

VOD VRUĆEG ZRAKA

Sistem voda vrućeg zraka se sastoji od:

–     Priključaka predgrijača zraka (kaupera) na ravni vod: 4 cijevi dužine cca. 5 m i prečnika 1.744 mm
–     Ravnog voda, dužine cca. 45 m, prečnika 2.400 mm
–     Kružnog voda, dužine cca. 60 m, prečnika cijevi 1.950 mm, sa 20 otvora za duvnice

U okviru ugovorenog posla izvršeni su sljedeći radovi:

–     Rušenje vatrostalne i izolacione obloge cijelog sistema, u količini od cca. 302 m3, odnosno 440 t (04. – 15. april 2018.)
–     U toku rušenja izvršeno je zbrinjavanje štetnog neformovanog izolacionog materijala, te usisavanje i pranje cijelog sistema zrakovoda
–     Zbog uočenih oštećenja čeličnog plašta ravnog voda, izvršeno je pjeskarenje istog (cca. 440 m2), a potom i zamjena cca. 130 m2 plašta
–     Transport, od glavnog skladišta do mjesta ugradnje, svih vatrostalnih i pomoćnih materijala (cca. 265 m3, odnosno 350 t)
–     Ozid izolacione i vatrostalne obloge kružnog voda – izvršen u periodu: 18. april – 20. maj 2018.
–     Ozid izolacione i vatrostalne obloge ravnog voda – izvršen poslije sanacije čeličnog plašta, u periodu: 19. maj – 08. juni 2018.
–     Ozid ravnog i kružnog voda – izvršen prema novom dizajnu/projektu; ugrađeno je ukupno cca. 265 m3, odnosno 350 t izolacionih i vatrostalnih materijala

VISOKA PEĆ

RUŠENJE VATROSTALNE OBLOGE VISOKE PEĆI

Obustavljanje rada i gašenje visoke peći izveo je ARCELORMITTAL ZENICA do 02. aprila 2018. u 11:30.

Izradu i montažu pomičnih radnih platformi za rušenje i ozid peći izvršio je CRIOMEC S.A.

Rušenje kompletne vatrostalne obloge visoke peći, TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA je izvršila u periodu: 06. – 26. april 2018.

Na radovima rušenja i evakuacije porušenog materijala iz peći bila su, istovremeno, angažovana 3, odnosno 4 bagera:

–     Rušenje udarnog oklopa, šahta i sedla peći (od kote +36,00 m do kote +12,00 m) vršeno je bagerom 8 t sa pomične platforme unutar peći
–     Rušenje gnijezda peći i evakuacija porušenog materijala iz peći vršena je bagerom 30 t sa kote +8,50 m izvan peći (kroz otvor na plaštu peći oko izljevnog otvora br. 1)
–     Rušenje gnijezda peći i evakuacija porušenog materijala vršena je bagerom 30 t sa patosa unutar peći, odnosno sa 1 ili 2 bagera 30 t, sa kote ±0,00 m izvan peći

Pranje plašta peći iznutra, poslije rušenja bagerom, obavljano je peračem pod visokim pritiskom (cca. 200 bar) sa pokretne platforme

U gnijezdu peći ostalo je stvrdnuto gvožđe – “berna”, cca. 400 t. Miniranje berne je uspješno izvršeno 22. aprila 2018, a evakuacija komada 23. aprila 2018.

Prilikom rušenja, iz peći je evakuisano ukupno cca. 2.000 m3 vatrostalnog materijala, naljepa i preostalog uloška (koks)

Također, u peć je oboreno, a potom evakuisano iz peći, 465 livenih pločastih hladnjaka iz donjeg dijela šahta i gnijezda/patosa, ukupne težine preko 1.000 t

VATROSTALNI OZID VISOKE PEĆI

Radovi na ozidu visoke peći rađeni su u periodu: od 05. maja 2018. do 19. juna 2018.

Radovi su izvođeni (dijelom istovremeno) na dva nivoa – na patosu/gnijezdu sa duvnicama (od kote +3,72 m do kote +14,23 m) i sa pomične platforme (od kote +14,23 m do kote +41,20 m) – i obuhvatili su sljedeće:

–     Ugradnja vatrostalnih materijala od kote + 14,23 m do kote + 41,20 m izvršena je u periodu od 05. maja 2018. do 19. juna 2018.
–     TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA je efektivno izvodila radove 25 dana.

–     Ugradnja vatrostalnih materijala od kote +3,72 m do kote + 14,23 m izvršena je u periodu od 30. aprila 2018. do 17. juna 2018.
–     TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA je efektivno izvodila radove 25 dana.

U okviru izvođenja radova na ozidu, TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA je izvršila transport svih vatrostalnih i pomoćnih materijala (cca. 1.050 m3, odnosno 2.100 t) od glavnog skladišta do mjesta ugradnje

OSTALI POSLOVI

Tokom izvođenja radova na generalnom remontu visoke peći br. 4 (10. april 2018. – 25. juni 2018.), TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA je uspješno završila i niz drugih zahtjevnih poslova u krugu fabrike ARCELORMITTAL ZENICA (AMZ), u departmentima Visoka peć, Aglomeracija, Čeličana i Valjaonica:

DEPARTMENTI VISOKA PEĆ I AGLOMERACIJA - AMZ

–     Ozid kanala za ispuštenje preostale tečne faze iz visoke peći
–     Ozid vagona za prihvat tečne faze iz visoke peći
–     Generalni remont platforme oko kanala za gvožđe i trosku
–     Ozid 30 duvnih nastavaka – “gramofona” i isporuka gume za ozid duvnih nastavaka
–     Ozid dva poklopca na postrojenju za sušenje transportnih kazana
–     Otvaranje i zatvaranje remontnih otvora na predgrijačma zraka – kauperima
–     Ozid uvodnika u kaupere
–     Remont vatrostalne obloge ložišta sinter-mašina br. 3, 4, 5 i 6

DEPARTMENT ČELIČANA - AMZ

–     Poslovi podrške proizvodnji čelika na elektrolučnoj peći
–     Poslovi na izradi vatrostalne zaštite okretnog stola
–     Poslovi na izradi vatrostalne obloge kotlova iznad konvertora 1 i 2

DEPARTMENT VALJAONICA - AMZ

–     Godišnji remont vatrostalnog ozida na peći “BENDOTTI”
–     Godišnji remont vatrostalnog ozida na peći “DANIELI”
–     Godišnji remont vatrostalnog ozida na peći “SALEM”

NAPOMENE

ZAŠTITA NA RADU

Izvođenje radova na remontu visoke peći je projekat visokog rizika zbog obima posla, trajanja posla i uslova pod kojima se posao obavlja.

Uposlenici firme TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA  su, u periodu od 01. decembra 2017. do 20. juna 2018, izradili cca. 80.000 Nh, a u periodu 01. aprila 2018. do 16.juna 2018. cca. 65.000 Nh.

Radovi na demontaži i montaži vatrostalne obloge su obavljeni u slijedećim uslovima:

–     Rad u plinskoj zoni (u vrijeme rušenja)
–     Rad u prašini (cijelo vrijeme trajanja remonta)
–     Rad na visini / u dubini (cijelo vrijeme trajanja remonta)
–     Istovremeni rad desetak firmi na ograničenom prostoru i na više nivoa (cijelo vrijeme trajanja remonta)
–     Transport materijala za ugradnju iznad radnog prostora (u vrijeme trajanja radova na ozidu visoke peći)

U okviru sprovođenja mjera poštivanja svih predviđenih normi zaštite na radu, poduzeti su slijedeći koraci:

–     Stalna edukaciju svih zaposlenika firme TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA iz oblasti ZNR, vezano za konkretne uslove remonta visoke peći (vršena od strane kompetentnog osoblja firmi ARCELORMITTAL ZENICA, DANIELI CORUS i TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA)
–     Kontrola korištenja svih predviđenih ličnih i kolektivnih sredstava zaštite (od strane osoblja AMZ, DC i T-T)
–     Konstantan nadzor svih zaposlenih na radnim mjestima, sa aspekta kontrole i obezbjeđenja sigurnih uslova za rad (rukovodno osoblje AMZ, DC i T-T)

Uz sprovođenje svih navedenih preventivnih i tekućih mjera, TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA je kompletan posao završila uz tri lakše povrede na radu (nagnječenja prsta ruke, nagnječenje stopala i povreda oka kapljicom maltera).

KOOPERANTI

Prilikom izvođenja radova na generalnom remontu visoke peći, TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA je, uz saglasnost DANIELI CORUS-a, angažovala sljedeće firme – kooperante:

–     “ORMAN” d.o.o. Kiseljak – za usluge rada bagera i kamionski transport

–     “DUST COMPANY” d.o.o. Zenica – za usluge izvođenja radova na usisavanju rasutog materijala i čišćenju/pranju u visokoj peći i vodu vrućeg zraka

–     “RUDEX” d.o.o. Sarajevo – za izvođenje radova na miniranju stvrdnutog gvožđa (“berne”) u gnijezdu visoke peći

Svi kooperanti su izvršili ugovorene obaveze u predviđenim rokovima i zahtijevanom kvalitetu, uz maksimalno poštivanje propisa o zaštiti na radu (bez povreda na radu).